ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Бакалаврська кваліфікаційна робота складається мінімально з двох розділів   (напрями роботи – оглядово-теоретична; програмно-алгоритмічний чи апаратно-схемотехнічний профіль), третій розділ та інші розділи (якщо є можливість);  переліку джерел посилання, додатків (з-за необхідності та можливості).

Накази ХНУРЕ № 526Ст, 527Ст, 528Ст від 12.05.2022 р. - Про направлення на передатестаційну практику
Структура бакалаврської кваліфікаційної роботи:
 •  титульний лист (за затвердженою формою від навчально-методичного відділу ХНУРЕ);
 •  лист завдання (за затвердженою формою від навчально-методичного відділу ХНУРЕ);
 •  реферат (українською та іноземною мовою);
 •  зміст;
 •  перелік умовних позначень, скорочень та визначень (з-за необхідності);
 •  вступ (1-2 сторінки);
 •  1 розділ (має назву «МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ»);
 •  2 розділ; (РОЗРОБКА СИСТЕМИ/БЛОКУ/ПРИСТРОЮ/ПРОГРАМИ тощо в залежності від профілю кваліфікаційної роботи)
 •  3 розділ та інші розділи ( якщо є можливість)
 •  висновки;
 •  перелік джерел посилання.
Якщо кваліфікаційна робота має теоретичне спрямування або відсутня технічна можливість, креслення дозволяється виконувати у вигляді ілюстрацій

Загальна кількість сторінок бакалаврської кваліфікаційної роботи повинна складати не менше 30-40 сторінок.

Перший розділ повинен містити аналіз стану проблеми дослідження у світі та в Україні, короткі анатомічні та фізіологічні відомості, аналітичний огляд медико-технічної літератури. Мету та завдання дослідження.

Другий – повинен містити теоретичні відомості обраного методу/способу аналізу, дослідження/обробки або системи/опис розробленого програмного забезпечення чи схеми пристрою, блоку тощо.

Третій та інші розділи узгоджуються з керівником кваліфікаційної роботи та з-за наявності технічної можливості студента.

У висновках наводяться власні отримані результати та узагальнення, галузь застосування та рекомендації щодо використання розробленого блоку/пристрою/системи/програми тощо.

Перелік джерел посилання повинен складатися не менше 15 літературних джерел, більшість котрих зосереджена для аналітичного огляду, а також посилання на наукові роботи наукового керівника або інших співробітників кафедри, що публікуються за обраною темою дослідження.

Презентація доповіді складається з  7-15 слайдів та повинна містити в собі основні розділи бакалаврської  роботи і отримані результати.

Завершена робота подається вчасно на попередній розгляд комісії щодо готовності студента до захисту та на перевірку відповідності стандартам щодо оформлення роботи.

 

Контакти

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-451, 452Б – 455 d_bme@nure.ua +38 (057)-702-13-64