Лабораторії кафедри

Навчально-наукова лабораторія спортивної медицини та фізичної реабілітації

Науковий керівник: Аврунін Олег Григорович, д.т.н, професор, лауреат Державної премії України в галузі освіти.

Основна мета лабораторії – проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі біомедицини, спортивної медицини та реабілітації, впровадження новітніх технологій в області здоров’я людини.

Завданням лабораторії є поширення оздоровчих інноваційних технологій, оздоровчих систем, нових напрямів групового і персонального тренінгу, вирішення практичних завдань спортивної медицини та оздоровчого тренування, вибору найбільш раціональних варіантів побудови тренувального процесу.

Лабораторія має устаткування для проведення досліджень функціональних особливостей спортсменів, за допомогою якого можна експериментально перевіряти коректність теоретичних положень.

Наукові напрями:

 • дослідження в області біомеханіки і біокібернетики;
 • моделювання метаболічних процесів в організмі спортсменів в змагальних і тренувальних умовах;
 • моделювання геометрії мас тіла людини;
 • моделювання рухової діяльності людини;
 • проектування фізичної підготовки спортсменів;
 • проектування методів оздоровчої фізичної культури, фітнесу;
 • розробка методів контролю фізичної підготовленості спортсменів;
 • розробка теорії планування тренувальних навантажень;
 • розробка рекомендацій для різних вікових груп по оздоровчим руховим режимам, загартовуванню, застосуванню засобів і методів фізичної культури і спорту з метою формування здорового способу життя;
 • аналіз фізичного розвитку, стану здоров’я людини, розробка і проведення лікувально-профілактичних заходів щодо попередження травматизму, захворюваності, станів перенапруження і перетренованості при заняттях спортом;
 • дослідження можливого несприятливого впливу надмірних фізичних навантажень на організм осіб що займаються спортом, особливо юнаків, вивчення впливу фізичної культури і спорту на стан здоров’я і фізичний розвиток.

 

Публікації

 • Semenets , V., Salieieva , A., Avrunin , O., Grishchenko , V., Karpenko, . I., & Solntseva , I. (2021). Experience of the organization in Ukraine of the system of training of specialists for prosthetic industry according to international standards. New Collegium, 1(103), 19–28. https://doi.org/10.30837/nc.2021.1.19
 • O. Y. Prisych, T. V. Zhemchuzhkina, T. V. Nosovaa, D. O. Kostin, I. K. Palii, V. P. Kovalskiy, K. Gromaszek, S. Amirgaliyeva, and A. Kozbakova, “Electromyographic complex with goniometric tracking of the degree of muscle,” Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2021, Nov. 2021. doi:10.1117/12.2603991
 • Прісич О. Ю. Особливості дослідження носового дихання у спортсменів / О. Ю. Прісич, Я. В. Носова, О. Г. Аврунін // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 336
 • Аврунін О. Г. Можливості 3D-контенту при фізичній реабілітації в дистанційному режимі / О. Г. Аврунін, Г. П. Грохова, О. Ю. Прісич та ін. // Матеріали науково-практ. конф. з міжнародною участю “Реабілітація та протезування/ортезування ХХІ століття. Проблематика, перспективи та міжнародні стандарти відновлення рухової активності”. – Харків, УкрНДІпротезування, 2021. – С. 143-145.
 • Аврунін О.Г. Метод тестування носового дихання для оцінки потенційних можливостей спортсменів / О. Ю. Прісич, Г. П. Грохова, О. Г. Аврунін // Матеріали 3 Міжнародної науково-технічної конференції Актуальні проблеми автоматики та приладобудування. – Харків , 2020. – С. 74–75.
 • Грохова Г. П. Мотиви щодо самостійних занять студентів фізичною рекреацією / Г. П. Грохова, Прісич О.Ю. // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини: збірник наукових праць. – Харків, 2020. – Випуск 1. – С. 177-179.
 • Аврунін О.Г. Досвід організації в Україні системи підготовки фахівців з протезування та ортезування за сучасними міжнародними стандартами / О. Г. Аврунін, В. В. Семенець, А. Д. Салєєва та ін. // Матеріали науково-практ. конф. з міжнародною участю “Реабілітація та протезування/ортезування ХХІ століття. Проблематика, перспективи та міжнародні стандарти відновлення рухової активності”. – Харків, УкрНДІпротезування, 2021. – С. 54-57.
 • Худаєва С. А. Дослідження нюхальної функції в реабілітаційному періоді після COVID-19 / С. А. Худаєва, Я. В. Носова, О. Г. Аврунін // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 342
 • Прісич О. Ю. Особливості дихання під час фізичних навантажень в різноманітних видах спорту / О. Ю. Прісич, А. П. Грохова // Матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». – Кременчук. – 2020. – С. 34-36.
 • Особливості тестування носового дихання у спортсменів / А. А. Соколов, Я. В. Носова, Г. П. Грохова, О. Г. Аврунін. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р. Ч. IІ./за ред. проф. Сокола Є.І. –Харків: НТУ «ХПІ».– С. 365.
 • Сучасні методи діагностики респіраторно-ольфакторної функції: монографія / О. Г. Аврунін, Я. В. Носова, В. В. Семенець, В. О. Філатов, Н. О. Шушляпіна. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 150 с. ISBN 978-966-659-300-2
 • Патент № 148410 Україна, МПК A 61 F 9/08 G 08 G 1/00. Система навігації для сліпих людей / О. Г. Аврунін, В. В. Семенець, та ін. – № u 202101448 ; заявл. 22.03.2021 ; опубл. 04.08.2021, Бюл. № 31 . – 5 с. : іл.

Лабораторія обладнана сучасними тренажерами, фітнес-комп’ютерами, вимірювальними та діагностичними приладами. В лабораторії можливо досліджувати показники організму під час тренувань, такі як серцевий ритм, частота дихання, рівень оксигенації, визначати зони тренувань, ступінь втоми та інші функціональні дані.

Під керівництвом досвідчених тренерів кафедри фізичного виховання та спорту, у вільний від занять час, в лабораторії проходять заняття для всіх бажаючих.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

   Лабораторія є навчальною, науковою, методичною, експертно-консультаційною та науково-практичною базою для профорієнтації молоді, надання освітніх послуг (в тому числі шляхом дистанційного навчання) школярам, студентам, аспірантам, науково-педагогічним працівникам та фахівцям підприємств і організацій (у тому числі для підвищення їх кваліфікації), проведення наукових досліджень та розробок в області біомедичної інженерії, зокрема які стосуються інструментальних методів медико-біологічних досліджень.

   Лабораторія створена на основі міжнародного співробітництва ХНУРЕ і Інституту мультифазних процесів Університету ім. Лейбниця м. Ганновер (Німеччина).

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

   Надання освітніх послуг (в тому числі шляхом дистанційного навчання) студентам, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, фахівцям підприємств і організацій (у тому числі, шляхом підвищення їх кваліфікації), проведення наукової, методичної, інформаційної діяльності в областях біології, анатомії, фізіології, вивчення основ патологічних станів, інструментальних методів медико-біологічних досліджень та біомедичної інженерії.

   Проведення спільних заходів з іншими підрозділами та партнерами ХНУРЕ для профорієнтації молоді, надання освітніх послуг школярам та абітурієнтам, проведення спільних заходів та наукових досліджень в областях біології, анатомії, фізіології, вивчення основ патологічних станів, інструментальних методів медико-біологічних досліджень та біомедичної інженерії.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ

– проведення лекційних, лабораторних, практичних занять зі студентами, аспірантами, науково-педагогічними працівниками, фахівцями підприємств і організацій за науковим, методичним і технічним напрямом діяльності Лабораторії;

– виконання наукових досліджень і прикладних розробок аспірантами та науково-педагогічними працівниками Університету за узгодженням з керівником та завідувачем Лабораторії;

– розробка навчальних матеріалів для дистанційного навчання та масових онлайн курсів за напрямом діяльності Лабораторії;

– навчання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, фахівців підприємств і організацій за напрямом діяльності Лабораторії;

– забезпечення використання сучасних натурних анатомічних макетів, медичного обладнання і технічних засобів навчання для викладачів, студентів та аспірантів;

– створення стартап-проєктів, впровадження одержаних результатів у виробництво та навчальний процес;

– участь у підготовці монографій, підручників, навчальних посібників, статей, а також інших наукових та освітніх матеріалів;

– взаємодія з установами, фондами, фізичними особами та іншими організаціями, які зацікавлені у співпраці з Лабораторією за напрямом її діяльності;

– співробітництво з установами, організаціями і підприємствами різних галузей як із замовниками навчальних та науково-технічних послуг за напрямом діяльності Лабораторії.

– проведення лекційних, лабораторних і практичних занять, наукових досліджень та прикладних розробок під керівництвом викладачів, що долучилися до роботи зі школярами;

– надання доступу до приміщення Лабораторії у форматі Дня відкритих дверей школярам та абітурієнтам з метою ознайомлення з наявним обладнанням і навчальними матеріалами для спеціальності 163 – біомедична інженерія;

– популяризація науково-технічної діяльності серед молоді, сприяння залученню осіб, що навчаються в Лабораторії, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

– організація та участь у проведенні науково-технічних семінарів, відкритих лекцій, воркшопів, нарад, конференцій, виставок, змагань, конкурсів, хакатонів;

 

Проблемна науково-дослідна лабораторія медично-екологічних мікропроцесорних систем

Науковий керівник: Семенець Валерій Васильович, д.т.н, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Основні напрямки:

розробка мікрокопроцесорних засобів та систем на ПЛІС для застосування в медицині та екології. розробка навчальних стендів та лабораторних макетів для дослідження систем управління на базі сучасних мікроконтролерів, сигнальних процесорів та ПЛІС; розробка сучасного комп’ютерного вимірювального обладнання; розробка та впровадження в учбовий процес систем дистанційного навчання; розробка засобів для дослідження фізичних полів в біологічних об’єктах; розробка методів дослідження опорно-рухового апарату людини.

Існуючі досягнення за останні 5 років:

а) Отримано гранти DAAD та проводиться робота за програмою Erasmus+;
б) Проводиться робота за держбюджетною темою № 315. Теоретичні основи і концепція діагностики та лікування станів, що погрожують життєдіяльності людини”, фундаментальна робота (термін виконання 01.01.2017-31.12.2019).
в) Отримано 5 патентів України на винаходи, зокрема:

Спосіб підвищення об’єктивності ольфактометричних досліджень: пат. 110453 С2 Україна: МПК А61В 5/08(2006.01). / Аврунін О.Г., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О. Носова Я.В., Фарук Х. ; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. №а201500604 ; заявл. 26.01.2015 ; опубл. 25.05.2015, Бюл.№10 – 2с. Пристрій для тестування респіраторних порушень нюху: пат. 110452 Україна: МПК А61В 5/08 (2006.01). / Аврунін О.Г., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О., Носова Я.В., Фарук Х. ; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. № а201500603 ; заявл. 26.01.2015 ; опубл. 10.06.2015, Бюл.№11 – 4с. Спосіб визначення ступеня впливу повітряного потоку на слизову оболонку носової порожнини: пат. 111311 С2 Україна: МПК А61В 5/08(2006.01), А61В 5/087 (2006.01), А61В 34/10 (2016.01),G09B23/28(2006.01). / Аврунін О.Г., Безшапочний С.Б., Журавльов А.С., Шушляпіна Н.О., Лобурець В.В., Носова Я.В., Тимкович М.Ю., Фарук Х. ; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. № а2015 07110 ; заявл. 16.07.2015 ; опубл. 26.10.2015, Бюл.№20 – 5с.
Спосіб визначення порушень дрібної моторики рук: пат. 104173 Україна: МПК А61В 5/11. / Селіванова К.Г., Аврунін О.Г. ; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. Заявл. 10.08.2015 ; опубл. 12.01.2016. Бюл. № 1.
Спосіб визначення структури паравертебральних м’язів за допомогою комп’ютерної томографії: пат. 111269 Україна: МПК A61B 6/03 (2006.01), G06T 7/40 (2006.01), G06F 15/18 (2006.01). / Тимкович М.Ю., Аврунін О.Г., Скіданов А.Г., Радченко В.О., Нессонова М.М. ; заявник і власник Харківський національний університет радіоелектроніки. Заявл. 19.09.2014 ; 11.04.2016, Бюл. №7.
г) Отримано 4 монографії та навчальний посібник: Аврунин О.Г., Томашевский Р.С., Фарук Х.И. Методы и средства функциональной диагностики внешнего дыхания: монографія. Харьков : ХНАДУ, 2015. – 208 с. Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики: монографія / О.Г. Аврунін, Є.В. Бодянський., М.В. Калашник, В.В. Семенець, В.О. Філатов. Харьков : ХНУРЕ, 2018. – 248 с. Інтелектуальні технології моделювання хірургічних втручань: монографія / О.Г. Аврунін, С.Б. Безшапочний Є.В. Бодянський., В.В. Семенець, В.О. Філатов. Харьков : ХНУРЕ, 2018. –210 с. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень носового дихання: монографія / О.Г. Аврунін, Є.В. Бодянський., В.В. Семенець, В.О. Філатов, Н.О. Шушляпіна. Харьков : ХНУРЕ, 2018. – 125 с. Мікропроцесоривінформаційно-вимірювальних системах/ Аврунін О.Г., О.В. Запорожець,Т.В. Носова, И.В. Руженцев, В.В. Семенець, В.В. Токарев. Микропроцессоры в информационно-измерительных системах.- Х.: ХНУРЕ, 2015.- 180 с.

д) ст. гр. БМІ-14-1 Топчій В.С. отримала ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт – 2018 за розробку Методи аналізу стану опорно-рухового апарату людини.

Перспективні напрями, за якими планується проведення наукових досліджень: Розробка нової мікропроцесорної лабораторної бази для проектування сучасної біомедичної апаратури.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ «Аналітичної оптохемотроніки» ім. проф. М.М. Рожицького

Науковий керівник: Катерина Миколаївна Музика, с.н.с., д.т.н., проф. кафедри біомедичної інженерії Всі напрямки, за якими здійснюється діяльність лабораторії. Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». Назва пріоритетного тематичного напряму: «Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій». Тематика робіт: Нанобіофотоніка, біофотоніка, нанотехнології, сенсорика, електрохімічна аналітика, включаючи електрогенеровану хемілюмінесценцію. Фундаментальні дослідження та розробка сучасних аналітичних, оптичних (люмінесцентних) методів, пристроїв та систем. Існуючі досягнення за останні 5 років:

а) гранти, роботи за замовленням іноземних представників:

Грант ДААД A/14/02402 “Synthesis of semiconductor nanocrystals using liquid phase laser ablation for electrochemiluminescent assays” (2014-2015р.) Грант Академії наук Китаю для запрошених науковців CAS President’s International Fellowship Initiative «Film modified electrodes for electrochemiluminescent sensor system» (2015-2016 рр.) Грант Академії наук Китаю для запрошених науковців CAS President’s International Fellowship Initiative «Development of wireless microanalytical electrochemiluminescent system» (2015-2016 рр.) Грант Академії наук Китаю для запрошених науковців CAS President’s International Fellowship Initiative «A novel molecularly imprinted polymer (MIP)-based electrochemiluminescent (ECL) assay» (2016-2017 рр.) Грант для студентської мобільності для навчання у Вроцлавському університеті науки і техніки в рамках Erasmus+ International Credit Mobility-KA107 (2016-2017 рр.) Грант для мобільності персоналу для навчання у Вроцлавському університеті науки і техніки в рамках Erasmus+ International Credit Mobility-KA107 (2016-2018 рр.) Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, Постанова № 1 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 лютого 2014 р. (Сніжко Д.В.) Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, Постанова № 1 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 лютого 2014 р. (Жолудов Ю.Т.) Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, Постанова № 4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 р. (Музика К.М.)

б) держбюджетні, госпдоговірні роботи:

Міжнародний проект від Українського науково-технологічного центру України №5067 «Розробка новітніх нанофотонних технологій та пристроїв для детектування небезпечних та токсичних органічних сполук у водних об’єктах навколишнього середовища, 2010-2013 рр.
Проект Федерального міністерства освіти і науки Німеччини з науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною № IB-034 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2013-2014 рр.)
НДР № M/255-2013 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2013 р.)
НДР № М/87-2014 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2014 р.)
НДР № Ф56/36-2014 «Надшвидкісна вольтамперометрія, теорія та принципи застосування» (2014 р.)
д/б НДР №292-1 «Концепція молекулярного розпізнавання на основі “синтетичних рецепторів” та її застосування для створення приладів визначення речовин» 2015 – 2017 рр.
д/б НДР №314-1 «Аналітична система для електрохемілюмінесцентного визначення потужних окисників у водних середовищах» 2016–2018 рр.
д/б НДР №324-1 «Концепція «донор-акцепторної ваємодії» у розробці оптичного сенсора для визначення вибухонебезпечних нітроароматичних сполук» 2018–2020 рр.

в) отримані авторські свідоцтва, патенти: Пат. 87433 Україна, МПК G01N 27/44. Нанофотонна сенсорна система для визначення органічних канцерогенів у водних об’єктах навколишнього середовища / Сушко О. А., Рожицький М. М., Білаш О. М.; власник Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – № u 2013 09416; заявл. 29.07.13; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3. – 4 с. Пат. 104519 Україна, МПК G01N 27/30. Мікроелектрод і спосіб його виготовлення / Сніжко Д.В., Рожицький М.М., Бендеберя Г.М.; власник Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – №a201211996, заявл. 18.10.2012; опубл. 10.02.2014, Бюл. №3. – 4 с. г) інші ініціативні роботи (монографії та ін.). Монографії: Muzyka K.M., Rozhitskii M.M. Chapter. 3 Microfluidic Electro-chemiluminescent detection devices with capillary electrophoresis (2011) Microfluidics: Theory and Applications. “Nova science publishing”, NY, PP. 103 – 134. Muzyka K.M., Piletsky S., Rozhitskii M. Chapter. 5 MIP-based Voltammetric Sensors. in Molecularly Imprinted Polymers: A Handbook for Academia and Industry, Alvarez-Lorenzo C.; iSmithers, UK, 2013, 197-228. Sushko O.A., Rozhitskii M.M. Chapter. 12 Nanophotonic Sensor for Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Detection: Nanobiophysics. Fundamental and Applications (edited by V.A. Karachevtsev). Pan Stanford Publishing, USA. PP. 381-410 ISBN 978-981-4613-96-5 д) конкурсні роботи зі студентами, які отримали призові місця.

Перспективні напрями, за якими планується проведення наукових досліджень:

Нанобіофотоніка, біофотоніка, нанотехнології, сенсорика, електрохімічна аналітика, включаючи електрогенеровану хемілюмінесценцію. Фундаментальні дослідження та розробка сучасних аналітичних, оптичних (люмінесцентних) методів, пристроїв та систем.

Контакти

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-451, 452Б – 455 d_bme@nure.ua +38 (057)-702-13-64