Обговорення та затвердження освітньо-наукової програми "Біомедична інженерія" та навчальних планів для підготовки докторів філософії

Обговорення ОНП зі здобувачами другого та третього рівня вищої освіти

   З метою врахування інтересів здобувачів вищої освіти на кафедрі були проведені обговорення освітньо-наукової програми «Біомедична інженерія» для підготовки докторів філософії проєктної групи зі здобувачами другого (освітньо-професійного) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. Було визначено, що пріоритетними напрямками роботи, які цікавлять здобувачів, є:
– 3D-моделювання, 3D-біопринтинг, візуалізація анатомічних структур і фізіологічних процесів;
– дослідження нових біофізичних ефектів;
– розробка методів інтелектуального аналізу медичних даних, сигналів та зображень;
– системи комп’ютерного планування хірургічних втручань;
– нові апаратні рішення для функціональної діагностики, реабілітаційної та спортивної медицини;
– перспективні інфокомунікаційні технології моніторингу здоров’я;
– біомеханічні дослідження у протезуванні та ортезуванні;
– застосування роботизованих систем, засобів біометрії та 3D-технологій у медицині;
– розробка нанотехнологій для медичного застосування.
Завдяки цьому було визначено фокус ОНП та перелік освітніх компонентів.

Обговорення освітньо-наукової програми «Біомедична інженерія» на засіданні Ради молодих учених ХНУРЕ

    11 січня 2021 року пройшло чергове засідання Ради молодих вчених Харківського національного університету радіоелектроніки, на якому відбулося обговорення змісту освітньо-наукової програми (ОНП) «Біомедична інженерія» зі спеціальності 163 – Біомедична інженерія (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. На засідання Ради були запрошені представники проектної групи, групи забезпечення та здобувачі.

У процесі обговорення ОНП виступили:

   – голова Ради молодих учених, професор кафедри ІКІ імені В.В. Поповського, д.т.н., проф. Єременко О.С.;
   – член Ради молодих учених, ст. викладач кафедри БМІ Носова Я.В.
   – гарант освітньої програми, завідувач кафедри БМІ, д.т.н., проф. Аврунін О.Г.;
   – член проектної групи проф., д.т.н. Музика К.М.;
   – здобувач Бондаренко І.С.,
   які внесли пропозиції та побажання щодо покращення змісту освітньої програми та навчального плану. Відбулася дискусія. За результатами обговорення зроблено наступні висновки:
   – освітньо-наукова програма «Біомедична інженерія» зі спеціальності 163 Біомедична інженерія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Харківського національного університету радіоелектроніки розроблена проектною групою, до якої входять представники кафедри біомедичної інженерії, її зміст та структура навчального плану обговорювалася за участю здобувачів третього рівня вищої освіти на засіданні кафедри біомедичної інженерії;
 

    – освітні компоненти обов’язкової та вибіркової частини навчального плану за своїм змістом відповідають сучасним вимогам у сфері підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, але доцільно обов’язкову дисципліну зі спеціальності «Інженерія медичних знань» (Ч.І), яка більшою мірою спрямована на інженерні підходи в біомедичній інженерії внести до вибіркових дисциплін, а до обов’язкових дисциплін зі спеціальності ввести дисципліну «Інтелектуальні технології сучасної діагностики, терапії та реабілітації» в зв’язку з високою актуальністю компетенцій та практичних навичок для наукової роботи.

Рада молодих учених ухвалила таке рішення:

  1. Інформацію Носової Я.В. та результати обговорення змісту освітньо-наукової програми«Біомедична інженерія» та навчального плану 2021 року прийому зі спеціальності 163- Біомедична інженерія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – прийняти до відома.
  2. Звернутись до проєктної групи та гаранта освітньої програми щодо включення до розгляду наданих пропозицій Радою молодих учених при плановому перегляді змісту освітньої програми та навчального плану.
  3. Рекомендувати гаранту освітньої програми запросити представників роботодавців для більш широкої дискусії обговорення змісту освітньо-наукової програми «Біомедина інженерія на засіданні кафедри.

Обговорення ОНП зі стейкхолдерами

   На розширених засіданнях кафедри біомедичної інженерії та на круглих столах проєктна група разом із викладачами і стейкхолдерами обговорювали навчальні плани та освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Усі пропозиції, зауваження та рекомендації стейкхолдерів, були враховані з метою покращення ОНП для підготовки докторів філософії та забезпечення прозорості і публічності освітнього процесу.

https://www.bme.nure.ua/vidbulasya-robocha-narada-z-presentua/

https://nure.ua/u-ndi-protezuvannja-vidbulas-robocha-zustrich-z-predstavnikami-urjadu-ssha

Обговорення ОНП із роботодавцями

   Інтереси та пропозиції роботодавців були враховані за результатами проведення круглих столів, спільних конференцій та консультацій з керівництвом установ і організацій, які потребують фахівців спеціальності 163 «Біомедична інженерія» найвищої кваліфікації: ДУ «Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності», ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАМН України, Державна установа «Нацiональний iнститут терапії iм. Л.Т. Малої НАМН України», Харківський державний біотехнологічний університет, Харківський національний медичний університет, які вносили свої рекомендації щодо змісту ОНП.

Обговорення ОНП проєктної групи зі здобувачами третього рівня вищої освіти

   На розширених засіданнях кафедри біомедичної інженерії та на робочих нарадах проєктної групи з аспірантами активно обговорювались пропозиції від здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Крім цього пропозиції від різних представників академічної спільноти надходили на офіційну електронну пошту кафедри біомедичної інженерії ХНУРЕ.

   Проєктна група третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (докторів філософії) проаналізувала відповідні програми PhD української та міжнародної освітньої спільноти при формуванні програмних результатів навчання, переліку освітніх компонентів та їх змістового наповнення. Були надані пропозиції впровадити освітні складові, котрі базувались на інтелектуальних технологіях, штучного інтелекту.

Контакти

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-451, 452Б – 455 d_bme@nure.ua +38 (057)-702-13-64